IDECE

_

Totes les dates de quí som, qué fem i on ens pots trobar
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit al Departament d’Economia i Hisenda mitjançant Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.

L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

QUÈ FEM?

Com a organisme aglutinador de consens, algunes de les nostres funcions són:

Elaborar, impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
_

Fomentar la projecció de les comarques esmenades
_

Desenvolupar programes de suport de caracter general i sectorial dirigits als ens locals del territori
_

Executar el manteniment i la promoció de la via navegable a l'Ebre
_

Vetllar pel compliment i revisió del Pla Territorial parcial de les Terres de l'Ebre
_

Recolzar les polítiques municipals de dinamització, mitjançant ajuts, suport tècnic, etc
_

Assesora i realitza estudis i treballs tècnics encaminats aobtenir un coneixement millor de la realitat i les prespectives de les quatre comarques
_

Fou el creador i l'impulsor de la marca turística que cohesiona i identifica el conjunt de les Terres de l'Ebre
_

CONSULTA LA NORMATIVA

Consultar

ORGANS

Consell Rector

President

Sr. Jaume Giró i Ribas

Consell Econòmic i Social

President

Sr. Josep Mª Franquet i Bernis