Paüls

_

És un municipi de la comarca del Baix Ebre. Se situa a l'oest de la comarca, al límit amb la Terra Alta.

Se sap que el 1228 Joan Despuig, senyor de Paüls, vengué els drets a sa muller Marimunda (Brusca?). El 1239, Ramon Despuig era senyor de Paüls. Cap al 1276, el senyoriu havia passat a Jaume Brusca, ja que els Despuig hi havien emparentat i es començaren a dir Brusca i Despuig, els quals serien també senyors d'Ortells (Eixarch). Entre el 1301 i el 1304, el títol passà a un altre Joan Despuig. Del 1309 al 1346, fou senyor de Paüls en Bernat Despuig; el 1347, en Berenguer Despuig; i entre el 1365 i el 1370, Ramon Despuig. El filòleg i medievalista Jaume Riera i Sans, en la seua obra El cavaller i l'alcavota, apunta aquesta circumstància ocorreguda a Paüls el 1400: "Aquest any, un pastor del poble, d'uns vint anys, va desflorar una parenta seva en quart grau de consanguinitat, de nou anys, també pastora. El rei Martí li atorgà la remissió general i absoluta del crim i l'alliberament de la presó sota les següents condicions: que es casaria amb la noia, sense dot, tot i que ell era de millor posició social; que la dotaria segons l'estimació comuna del que l'hauria dotat el seu pare, afegint-hi una tercera part més; que obtindria del papa la dispensa de consanguinitat i que la pagaria; que pagaria les despeses hagudes al procés i que pagaria, a més, 100 florins per la remissió reial. O això o ser executat."El senyoriu de Paüls continuà amb: Blanca de Brusca (1424-1452), Miquel Brusca i Despuig (1464-1483), Bertomeu de Viu (1491), Joan de Viu, també senyor de Lledó (1494), Pere Canyissar, de Beseit (1513-1522), Joan Canyissar de Sebil (1522-1548), Montserrat Sebil de Canyissar (1572-1586), Isabel-Anna de Curto (1586-1593?), Francesc de Montsuar, per matrimoni amb Àngela Sebil de Canyissar (1593-1602). Arribem al 1675, quan Jaume Borràs de Brusca Despuig, senyor de Paüls, és fill d'Antoni Borràs i Sebil, fill a la vegada d'Antoni de Borràs i Domènec i de Peronella Sebil i Masip. Heus ací els caps de família dels 26 focs que hi havia el 1497 a Paüls: mossèn Berthomeu, vicari; fra Bernat, lloctinent del senyor; Francoy Cortiella, alcalde, Johan Serres; Johan Olari; Barthomeu lo Guascó; Bernat Serres dels Forns; Pere Galceran; Francoy Alòs; Domingo Grialló; Johan Galceran; Pere Grialló; Johan Castell; Miquel Bonastre; Jaume Serana; Guillem Toreda; Barthomeu Perpinyà; Bernat Serres; Anthoni Cortiella; Miquel Pallarés; Anthoni Torreda; Domingo Bernat; Bernat Cortiella; la viuda na Amada; Johan Marturell; Domingo Spunya.L'11 de gener del 1836, Paüls fou incendiat i saquejat i es perdé la documentació que hi havia a l'ajuntament


Dades

  • Codi de municipi INE: 43102
  • Població: 556 (2019) Institut Nacional d'Estadistica d'Espanya
  • Comarca: Baix Ebre
  • Més info a:
    pauls.altanet.org